Tékozló Homár

Ügyintézés elszánt olvasó módra

2014.12.10. 09:34 | Homár Hilda | komment

fight-for-your-right.png

Olvasónkban aztán emberére talált a reklamációt kezdetben elég lazán kezelő Media Markt és a MyAudio! Viktor levelét részletes, szabatosan megfogalmazott panaszleveleivel együtt közöljük a hasznosság jegyében.

Tisztelt Homár blog!

Az alábbi történetet szeretném megosztani veletek, ami talán tanulságul szolgálhat több fogyasztótársamnak is. Röviden a lényeg annyi, hogy a barátnőm vásárolt egy tabletet a Media Marktban, ami rövid használat után tönkrement, ám a jótállással kapcsolatosan sem a forgalmazó Media Markt, sem a gyártó MyAudio szervize nem azt a magatartást tanúsította, ami tőlük véleményem szerint – és a jogszabályok szerint is – elvárható lett volna. A részletek a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek írt panaszomból körvonalazódnak:

„Tisztelt Felügyelőségvezető Asszony!

2013. augusztus 23. napján a Media Markt Budaörs Kft. (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64. sz.) üzletében vásároltam egy 54.999.- Ft értékű, MyAudio S9 típusú tabletet. A tablet jóval a kötelező jótállási időn belül, pár hónapos rendeltetésszerű használat során tönkrement, ezért azt a hiba észlelését követő héten, 2014. február 05. napján leadtam a Media Markt Miskolc Kft. (3530 Miskolc, Király út 1/A. sz.) ügyfélszolgálatán, akik azt javítás céljából továbbították a gyártó magyarországi forgalmazója, az AC&IP Control Kft. (3527 Miskolc, Besenyő út 14. sz.) szervizébe.

A fentieket követően a Media Markt Miskolc Kft. alkalmazottja telefonon tájékoztatott, hogy a szerviz álláspontja szerint a tablet rendeltetésellenes használat következtében ment tönkre, ezért azt sem kijavítani, sem kicserélni nem hajlandóak a kötelező jótállás keretein belül, ám 25.000.- Ft-ért hajlandóak azt megjavítani.

Mivel a fenti információ csak közvetett úton jutott el hozzám, a Media Markt Miskolc Kft. alkalmazottja pedig a fentieken túl semmilyen tájékoztatást nem tudott nekem nyújtani a hiba természetére vonatkozóan, ezért jobbnak láttam panaszommal – emailben – személyesen felkeresni a gyártót.

A levélváltásokat követően álláspontjaink sajnos egyáltalán nem közeledtek egymáshoz, és mivel több okból is aggályosnak tartom a forgalmazó és a gyártó eljárását, ezért panasszal fordulok önökhöz. Panaszomat az alábbi tényekre alapozom.

1) A csatolt levelezés részletesen tartalmazza a hiba leírását és a gyártó elutasítása kapcsán közölt kifogásaimat, ezért mindezt ehelyütt csak röviden fejtem ki. A tablet két csatlakozója, egymástól függetlenül, a mindennapos használat során kiszakadt a helyéről anélkül, hogy ezt bármilyen különösebb ok indokolta volna. A tablet teljességgel sértetlen külső burkolata, illetőleg több tanú is igazolhatja, hogy a terméket rendeltetésszerűen, megkímélve használtam, semmilyen külső erőbehatásnak nem volt kitéve. Álláspontom alapján a csatlakozók már a termék megvásárlásakor is hibásak voltak, a mindennapos használat (kábelek bedugása, kihúzása) következtében pedig végleg meggyengültek, majd eltörtek. Nyilvánvaló, hogy ezt a terhelést egy tökéletes termék esetében a csatlakozóknak minden további nélkül bírniuk kellett volna, hiszen éppen ez a rendeltetésük.

Mivel a hiba a kötelező jótállási időn belül merült fel, ezért annak bizonyítása, hogy nem állt fenn már a termék megvásárlásakor is, a gyártó feladata. Ennek ellenére a gyártó semmiféle bizonyításai eljárást nem folytatott le, csupán – ráadásul ezt is csak az én felhívásomra – közölt két lehetséges opciót a termék meghibásodására vonatkozóan. Egyrészt az, hogy „akár így is lehetett” bizonyítékként egyáltalán nem értékelhető, másrészt – bár nem lett volna kötelességem – ezeket már a válaszlevelemben megcáfoltam, és újra felhívtam őket arra, hogy bizonyítsák a rendeltetésellenes használatot. A gyártó ezt nem tette meg, és továbbra sem volt hajlandó bizonyítani – de még csak meg sem próbálni bizonyítani – azt, hogy a hiba nem állt fenn már a vásárláskor is. A válaszaikból arra következtetek, hogy nincsenek tisztában a bizonyítás fogalmával, ugyanis véleményük szerint lehetséges – egyébként valótlan, ám ha ezt figyelmen kívül is hagyjuk, akkor is valószerűtlen – verziók felállítása már bizonyítékként értékelhető.

Mivel a gyártó nem képes – és szándékot sem mutat – arra, hogy egyértelműen bizonyítsa, hogy a termék nem volt hibás már a vásárláskor is, ezért jogszabályi vélelem szól a termék eredendően hibás volta mellett. A jótállás célja éppen a bizonyítási teher megfordítása, hiszen amennyiben nem lenne kötelező jótállás, úgy jogaimat egyszerű szavatossági igényként, saját bizonyítékaim előadásával nekem kellene érvényesítenem. Ugyan tisztában vagyok ezzel, ám az ügy mielőbbi rendezése, a tablet mielőbbi kijavítása vagy kicserélése érdekében mégis én voltam az, aki kiterjedtebb bizonyítást adott elő, mindhiába.

2) Aggályosnak tartom továbbá azt is, hogy a termék leadását követően csupán telefonon kaptam nem túl bő tájékoztatást, mely során már kész tények elé állítottak. Véleményem szerint – tekintettel a jótállásra is – minimális követelmény lett volna, hogy 15 napon belül írásban, de legalábbis részletesen tájékoztassanak arról, miért nem teszik számomra lehetővé a jótállás keretén belül engem megillető jogok érvényesítését. Véleményem szerint a fentieket a gyártónak nem csupán azt követően kell megtennie, miután a fogyasztó erre külön felhívja a figyelmüket.

3) Miután a fentiek miatt panasszal fordultam a gyártóhoz, elutasító válaszlevelükben nem hívták fel arra sem a figyelmemet, hogy panaszommal mely hatóság eljárását kezdeményezhetem, holott ez az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (8) bekezdése alapján szintén kötelességük lett volna. Erre a lehetőségre nagylelkűen csak a második levelem után hívták fel a figyelmemet, miután én magam közöltem, hogy újabb elutasítás esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulok. Nyilvánvaló, hogy a gyártó ezen magatartásával is a vélt tudatlanságomat próbálta kihasználni, hogy jogaim érvényesítését ily módon is akadályozza.

A fentiek alapján kérem a tisztelt felügyelőséget, hogy a panaszomat kivizsgálni, a gyártóval és a forgalmazóval szemben pedig a szükséges, hatáskörükbe tartózkodó intézkedéseket megtenni szíveskedjenek!”

A felügyelőség megállapította, hogy az első pont vonatkozásában teljes mértékben igazam van, viszont az igényemet csak polgári peres úton érvényesíthetem (ezzel alapvetően is tisztában voltam, csak valamiféle nyomást szerettem volna gyakorolni a másik félre). A tájékoztatási kötelezettség hiánya miatt azonban a szerviz felelősségét megállapították.

Mindenesetre még ennél is fontosabb volt, hogy az eljárás során felhívták a szervizt az üggyel kapcsolatos minden dokumentum rendelkezésre bocsátására, mely során kiderült, hogy a terméket rendesen be se vizsgálták, arról semmiféle jegyzőkönyvet nem készítettek. Csak egy részletet közölnék a szerviz és a köztem folyó levelezésből, melyből kitűnik, hogy a jótállás és a bizonyítási teher fogalmát mennyire ismerik, vagy veszik komolyan:

„Mivel nem voltunk jelen a sérülés bekövetkezésekor, ezért csak példákat tudunk felhozni, a sérülés bekövetkezésének okairól.”

És a fentieket követően volt pofájuk azt mondani, hogy nem javítják ki a terméket a jótállás keretein belül. Mindegy, lépjünk tovább.

A felügyelőség határozatának birtokában az alábbi levelet küldtem Media Martknak, ugyanis forgalmazóként ők is ugyanúgy kötelesek jótállni a hibás termékért.

„Tisztelt Media Markt!

Az alábbi panasszal fordulok önökhöz:

Élettársam, XY - akinek a képviseletében járok el - 2013. augusztus 23. napján vásárolt a budaörsi üzletükben egy MyAudio típusú tabletet, mely néhány hónapnyi rendeltetésszerű használat után tönkrement. A tabletet javítás céljából le kívánta adni a budaörsi Media Markt ügyfélszolgálatán, ám ott kihasználva naivitását és a fogyasztókat megillető jogok ismeretében való járatlanságát Miskolcra irányították, hogy közvetlenül a gyártó szervizében adja le a terméket. A tabletet végül a lakóhelyünkhöz legközelebbi, miskolci Media Marktba vitte be, miután felvilágosítottam róla, hogy ehhez joga van.

Pár nap múlva a miskolci ügyfélszolgálat telefonon tájékoztatta, hogy a tabletet a szerviz nem javítja ki, ugyanis rendeltetésellenes használatot állapítottak meg. Mivel kérdéseinkre ezen kívül semmilyen információt nem tudtak szolgáltatni, ezért jobbnak láttuk személyesen felkeresni a gyártót, holott ez nem lett volna kötelességünk.

Levelemhez csatolom a gyártóval folytatott levelezést, melyből kitűnik, hogy milyen okból tartom sérelmesnek a jótállással kapcsolatos eljárásukat. Csatolom továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz a szerviz eljárása miatt benyújtott panaszunkat, illetőleg a hatóság által hozott határozatot is.

A fentiek közlését követően pedig az alábbi megjegyzéseket kívánom tenni, illetőleg az alábbiakra hívom fel a figyelmüket:

1) Az NFH a panaszt részben érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a fogyasztói igények érvényesítése egyéb jogi útra tartozik. Ezzel már a panasz megírása előtt is tisztában voltam, célom főként egy hiteles jogi állásfoglalás beszerzése volt, mely a határozat indokoló része formájában immár rendelkezésemre áll. Amennyiben jogi osztályuk nincsen - amit kétlek - úgy javaslom tanulmányozzák serényen, ugyanis egy későbbi polgári peres eljárás eredményét jó eséllyel vetíti előre.

2) Javaslom továbbá, hogy a Ptk., Fgytv, a 151/2003 (IX. 22.) korm. rendelet rendelkezéseit, illetőleg a vonatkozó bírói gyakorlatot is tanulmányozzák át, különösképpen a jótállás esetén fennálló bizonyítási teherre, illetőleg általában a bizonyítás fogalmára vonatkozóan. Segítségül annyit közlök, hogy a "például lehetett így is, meg például lehetett akár úgy is" kifejezések használata nem szerencsés, ha bármit is bíróság előtt szeretnének bizonyítani.

3) Felhívom továbbá a figyelmüket arra is, hogy az NFH 2014. május 21. napi keltezéssel újabb határozatot hozott - ezt kézbesítették az önök miskolci, illetőleg budapesti üzletének is - melyben a gyártó szervizét marasztalták el a fogyasztói jogokról való tájékoztatás hiányosságai miatt. Ám jelen panaszom szempontjából nagyobb figyelmet érdemel az, hogy az NFH a panasz kivizsgálása során felhívta a szervizt a termék bevizsgálásával kapcsolatban keletkezett összes dokumentum megküldésére, a szerviz azonban úgy nyilatkozott, hogy a "bevizsgálás" során semmilyen jegyzőkönyv nem készült, amivel a rendeltetésellenes használatot bizonyítani lehetne. Idézet a határozatnak a szerviz nyilatkozatát tartalmazó indokoló részéből: "Külső labor/szerviz bevizsgálás nem történt a készüléknél, márka szervizünk munkalappal küldte vissza a készüléket, külön jegyzőkönyv nem készült a bevizsgálás során".

4) Tekintve, hogy a hibás készüléket azóta az önök miskolci üzletéből elhoztuk, így nem is igen van már lehetőségük jegyzőkönyvön rögzített, urambocsá fényképekkel hitelesen dokumentált vizsgálatot lefolytatni a hiba rendeltetésellenes használatból adódó keletkezésének bizonyítása céljából. Ha ne adj isten mégis előkerülne hirtelen egy ilyen jegyzőkönyv, az felvetné annak a gyanúját - az NFH határozatában, mint közokiratban foglaltak ismeretében - hogy a kérdéses jegyzőkönyv utólag keletkezhetett. Amennyiben a termék elhozatala kapcsán rosszhiszeműséggel vádolnának, miszerint az önök bizonyítási lehetőségeit próbáltam szándékosan rontani, úgy felhívom a figyelmüket arra, hogy a tablet több mint 4 hónapon keresztül volt önöknél, minek során az általam lehetséges minden módon, többször is felhívtam önöket arra, hogy álláspontjukat bizonyítékokkal támasszák alá, eleget téve ezzel törvényben foglalt kötelezettségüknek.

5) A fentiekből logikai láncot fűzvén kérem tegyék fel maguknak a kérdést, hogy a jelen panaszom elutasítását követően általam indítani szándékozott polgári peres eljárás folyamán, bizonyítási teherrel a vállukon milyen bizonyítási eszközök lesznek a kezükben a "például akár így is lehetett" kezdetű magyarázkodáson kívül. 

A fenti körülményeket egybevetve, a számunkra idáig okozott nem kevés kellemetlenség, illetőleg az eltelt közel fél évnyi időtartam miatt beálló érdekmúlás következtében csupán az alábbi elintézési módok valamelyikét fogadom el:

- Hajlandóak biztosítani képviseltem részére, hogy a szerződéstől való elállási jogát gyakorolja, ennek keretében visszautalják az 54.999.- Ft-os vételárat a XY számú bankszámlaszámra, a hibás terméküket pedig előzetes egyeztetést követően átveszik az XY alatti lakóhelyemen.

- Árleszállítást eszközölnek a termékre vonatkozóan, minek következtében 25.000.- Ft-ot - az önök által megállapított javítási költséget - átutalnak a fent megadott bankszámlaszámra. Természetesen a hibás termék ebben az esetben a képviseltem tulajdonában marad.

Amennyiben 15 napon belül a jelen panaszomban foglaltakkal kapcsolatban nem nyilatkoznak, vagy azt elutasítják, úgy - már csak az igazságérzetem által diktált "miheztartás" végett is - polgári peres eljárást kezdeményezek az eredeti állapot helyreállítása érdekében. Ennek során jó eséllyel behajtom magukon a fenti összeget, annak az azóta esedékes kamatait, a termék szállításával kapcsolatban keletkezett utazási költségeinket, a termékhez - az azzal egy időben vásárolt, és önmagában használhatatlan - külön tok és billentyűzet árát, valamint a perköltséget.

Feltételezem azt nem kell külön megjegyeznem, hogy a fogyasztók jogait semmibe vevő, pitiáner, lerázó magatartásuk következtében két vásárlót már mindenképpen elveszítettek, ám a panaszom elutasítása esetén feltétlenül szakítok időt arra is, hogy a fogyasztók jogaival foglalkozó online médiában, valamint az önök facebook oldalán minél több emberrel ismertessem meg a garanciát érvényesíteni próbáló vásárlókkal szemben tanúsított magatartásukat. Szeretném ugyanis, ha legalább mások okulnának a kárunkból, és még a vásárlás előtt tisztában lennének vele, hogy mennyit is ér valójában a Media Markt "jótállása".”

Annyit megjegyeznék, hogy az első független szerviz, ahova bevittük a tabletet, 8.000.- Ft-ért javította volna meg, végül egy ismerős megcsinálta ingyen. De hát ha szerintük 25.000.- Ft a javítási költség, akkor fizessenek annyit.

Az email elküldését követően néhány órán belül kaptam egy választ, miszerint azt továbbították az illetékesek felé, és a „lehető leghamarabb” felveszik velem a kapcsolatot. 2014. június 03. napján küldtem el az emailt, és már szeptember 10-én, röpke 100 nap múlva (a jogszabályban foglalt 30 helyett) válaszoltak is:

Tisztelt XY!

Engedje meg, hogy szíves elnézését kérjem a történtek miatt.

Korábban mi nem értesültünk az esetleges jótállási igényéről. A mai napon kaptunk levelet a Heves Megyei Fogyasztóvédelemtől, így csatolásban szembesültünk egy továbbított panaszlevéllel, mely 2014. június 3-án lett továbbítva részünkre. Ez a levél sajnálatos módon elkerülte figyelmünket.

A további kellemetlenségek elkerülése érdekében megtérítjük Önöknek a 25.000.- forintos kárigényüket, melyet a megadott számlaszámra fogunk utalni.

Mint látszik, természetesen csak azért válaszoltak a levelemre, mert időközben tettem még egy bejelentést a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél a panaszom tökéletes figyelmen kívül hagyása miatt. Annyit azért hozzátennék, hogy a részletes és mindenre kiterjedő válaszlevelükben a nevemet még sikerült összekeverniük az utca nevével, ahol lakom, de mindegy, érzem hogy fontos vásárló vagyok.

A fentieket összefoglalva felháborítónak tartom, hogy erőfölényükkel visszaélve sem a forgalmazó, sem a gyártó nem hajlandó teljesíteni a jogszabályban foglalt kötelezettségeit, majd amikor a nyilvánvalóan fals érveiket megcáfolva követelek tőlük megoldást vagy értelmes magyarázatot, egyszerűen csak nem válaszolnak. Innen is javasolnám a tisztelt Media Markt és MyAudio vezetőségének, hogy amennyiben egyik alkalmazottjuk sem tudja értelmezi a jótállás és a bizonyítási tehet lényegét, úgy tartsanak nekik jogi továbbképzést, Amennyiben pedig csupán a vásárlóik kárára történő minél nagyobb profit reményében, következetesen és szándékosan értelmezik félre a fenti fogalmakat, úgy szopjanak le!

Szűrt kommentelők

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Pécsi bölcsész 2014.12.10. 10:00:47

ráadásul kurvadrágán is árulják a szart

Pécsi bölcsész 2014.12.10. 10:19:49

amúgy gratula a posz-tolónak!
volt kitartása és szakértelme is hozzá!!

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2014.12.10. 10:31:57

A MyAudio átcimkézett kínai gagyi.

A szerviz meg
- szarjon sünt, vagy
- legyen csupa ilyen ügyfele
(szabadon választható)

A csatlakozó meg úgy tud eltörni, hogy egyszer leejtik, utána már nem ügy, hogy használat közben kitörjön teljesen.

kiskár 2014.12.10. 10:33:54

Le a kalappal, korrekt.

Már meging egy nick 2014.12.10. 10:39:26

Mikor fog leszokni az emberiség gazdagabbik fele, hogy ezeket a hulladékokat vegye tömegével?

Freddy a Krüger 2014.12.10. 11:07:07

Én drukkolok Viktornak, hogy a leszopja őt a Myaudio 50 év körüli, pocakos, szakállas szervizvezetője :D

Mákony Béla 2014.12.10. 11:18:57

Az ugye még mindig megvan mindenkinek, hogy nincs fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, hanem Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság van, amelynek vannak területi felügyelőségei?
Ez már évek óta így van, de a modern felvilágosult fogyasztók még mindig a Főfogyasztási Felügyelőpiaci Szakosztálynak meg az Országos Piacversenyi Főfelügyelőhivatalnak akarnak írni. Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség......

sarostehen 2014.12.10. 11:26:15

Akkor összegezve, vett féláron egy tabletet, ami lehet hogy hibás volt gyárilag, lehet hogy ők tették tönkre.

Mondjuk 55-ért venni egy myaudio tabletet.. hát nem túl bölcs döntés.

Mákony Béla 2014.12.10. 11:29:19

Ja, és a fa.om se olvassa végig ezt a hosszú rizsát, ha valaki ráér, majd foglalja össze nekem a nyígját

bekbórd! 2014.12.10. 11:32:04

Hú de hosszú. Nekem is volt MyAudio tabom, szerencsére visszaadták a pénzt, mikor kinyúvadt.

uns97 2014.12.10. 11:49:09

Mondjuk ezeket a kiszakado csatlakozokat senki sem fogja bebizonyitani hogyan es mint szakadtak ki... bedugta es kihuzta, kicsit megfeszult, kiszakadt (ismerve a belso "kivalo" rogziteseket...) lehet rafogni, hogy nem rendetetesszeruen huzta ki, persze a cegeknek ez kivalo lehetoseg a garancia elutasitasara... nem ritka hogy ilyen csatikat forrasztagtunk vissza - altalaban gyerekek verik foldhoz, ejtik le bedugott allapotban a tabletet/telefont es akkor szakad ki - igazabol a problema az hogy igaz, hogy 1-2e-ert meg lehet csinalni, de ha ket het mulva lesz egy nagyobb baja, akkor a belenyulkalas miatt mar ugrott a garancia es a nagyobb baj sem lesz megoldva garanciaba... azaz tetszik nem tetszik eloszor mindenkeppen erdemes futni egy kort a garanciaval, megha "csak" egy 5 perces forrasztas is a bibi. Ebben az esetben a tanulsag megint az, hogy MyAudio-t, Mediamarkt-ot messzire elkerulni - Mert hulye azert nem vagyok.

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2014.12.10. 11:54:58

@Mákony Béla: Nemzeti Hülye Nemzeti posztoló Nemzeti nem Nemzeti vette Nemzeti még Nemzeti észre, Nemzeti hogy Nemzeti Nemzeti minden Nemzeti Nemzeti Nemzeti.

anunumus daedpul 2014.12.10. 11:57:42

Tuti biznisz! Én kettőt veszek ebből a myvalami tabból!!4!

Amugy, izé, gratula posztolónak, hogy nem adta fel:D

Joe911 2014.12.10. 12:39:36

"Amennyiben pedig csupán a vásárlóik kárára történő minél nagyobb profit reményében, következetesen és szándékosan értelmezik félre a fenti fogalmakat, úgy szopjanak le!"

Ennyi :D

▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓ · http://blog.hu/user/45354/tab/activity/mindate/2007-07-23T16:48:05+02:00 2014.12.10. 12:52:37

@atpijkamo: Én a második opciót preferálnám. Hamar kihalna a sok fosárus, ha csak minden 2. vásárlójuk ilyen lenne.
A fogyvédelemnek meg még szarabb lenne az ügyfélelégedettségi statisztikája, mert inkább ők is mindent elutasítgatnának, minthogy ennyit kelljen dolgozni.

GatyaPityu 2014.12.10. 13:07:25

Tömören a lényeget, valaki?! :)
MyAudio egy noname gagyi, messze kerülni kell!

Manyecska 2014.12.10. 13:11:17

Ennyiért MyLittlőPónyt kell venni!!!

Manyecska 2014.12.10. 13:19:57

@Atro: francse bírta végigolvasni:)

telkoe 2014.12.10. 13:21:08

@uns97: lehet rafogni, hogy nem rendetetesszeruen huzta ki, persze a cegeknek ez kivalo lehetoseg a garancia elutasitasara...

Pont azt irta, hogy nem kivalo lehetoseg. A szerviz okoskajanak szokasos "akar igy is lehetett" talalgatasa nem elegendo a rendeltetesellenes hasznalat bizonyitasara, ezert a garancialis javitast nem utasithatja el. Kellett egy kis levelezgetes amig a szokasos pultos-szervizes retardalt hulyegyerekek ugyintezessel nagy pofonba szalad bele a ceg es inkabb maguktol fizettek.

uns97 2014.12.10. 13:36:23

@telkoe:

nezd ha napi szinten tartanad a kapcsolatot az NFH-val akkor TUDNAD hogy ok maguk is tudjak, hogy a cegek rohognek rajtuk, marmint a hivatalon. Miert is ? KKV-t nemigen piszkalnak, vagy minimalis tetelekkel. A nagyaruhazakat mar inkabb pockolgethetik, de azok a tetelek amiket rajuk lehet merni az semmi egy nagyobb cegnek. Minden teren ez van, sajna az NFH egy olyan szervezet ami van, de igazabol sok haszna nincs. Eleve eleg korlatozott a hataskoruk, raadasul itt sem ok oldottak meg barmit is " Az NFH a panaszt részben érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a fogyasztói igények érvényesítése egyéb jogi útra tartozik." akkor mirol is beszelunk ? Az urban legendek nagyon nagy taborat gazdagitjak azok a story-k, ahol az NFH valamit is megold - a bekelteto testulet, a ceg sajat belatasa, esetenkent a birosag az IGEN, az NFH az nem. Tudnak esteket meselni, mikor az NFH-s delikvenst KIROHOGIK a cegek, mert tudjak az elmeleti hatalmon kivul semmit sem tudnak tenni - ejnye bejnyen, kis penzbirsagon kivul. Egy hely van ahol ervenyesul a komoly szankcio, az a dohanyboltok bezaratasa, de garancia ugyben meg komoly "pofont" -ahogy irod -, senki nem kapott EBBEN az orszagban, legyen az kis bolt vagy nagyaruhaz.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.12.10. 13:41:47

Akkor milyet modoroskodna, ha az ALDIban vett volna akciós tabletet!
A kicsalt 25eFt-ból Kínából sokkal jobbat rendelhet - egy postásnak...

anunumus daedpul 2014.12.10. 13:45:44

@Atro: @Manyecska /kűdtem levélt!/:

Röviden:
1.poszter bnő megveszi a tuti tabletet
2.tablet elromlik
3.szervíz nem akarja megcsinálni, csak pénzért
4.nemúgymegyaz mondja poszter, +egyéb jogi blablabla
5.blablabla, meg mindenhova levelezés
6.na megmondtam nekik a frankót, mostmár aztán fizessétek ki
7. kifizetik a javíttatást

telkoe 2014.12.10. 13:48:57

@uns97: Ha vegig olvastad volna, lattad volna hogy senki nem mondta hogy az NFH oldotta meg az ugyet. A NFH adatbekerese segitett abban, hogy egy per eseten egyertelmuen bizonyithato legyen a szerviz mulasztasa ezert amikor ertelmes ember kezebe kerult az ugy az elado nem szaladt bele ebbe a pofonba.

Koszonom hogy segithettem ertelmezni a szamodra kisse bonyolult szoveget.

Manyecska 2014.12.10. 13:55:02

@uns97: @anunumus daedpul: én azt mondom eccerűbb lett volna ha a barátnőjét cseréli le.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2014.12.10. 13:57:12

"A tablet két csatlakozója, egymástól függetlenül, a mindennapos használat során kiszakadt a helyéről anélkül, hogy ezt bármilyen különösebb ok indokolta volna."
Kiszakadhat az attól is, hogy a user megrántja, de ez általában az idióta barom kínaiaknak köszönhető, akik olyan szarul hányják össze a cuccot, hogy semmilyen normális rögzítése nincs a csatiknak. Elég sok ilyet javítottam mostanában, pl. a sajátomat is ilyen hibával vettem.

anunumus daedpul 2014.12.10. 14:05:30

@Manyecska /kűdtem levélt!/: de akkor meg nem írhatott volna a homárnak, hogy milyen ügyes gyerek :DD

uns97 2014.12.10. 14:09:48

@telkoe:

koszonom az ertelmezesed. Ezek utan mar biztosan nem hulyen halok meg...

azert megneztem volna egy pert, pld hogy bizonyitja barki is egy szaki altal mar megjavitott tablet eseten, hogyan tortent az a bizonyos kiszakadas. (amit ugye nevezhetunk fizikai serulesnek is) Valamint a "tanukkal bizonyithato rendeltetesszeru hasznalat" is egeszen biztos meg fog allni a birosagon.

Manyecska 2014.12.10. 14:14:05

@anunumus daedpul: ááá, van egy ingyenjegyem a Bűnös városra.v. Bűvös vadász-ra :P nincs itt kósza operarajongó?? Dec.28. ON :) Ingyér!!:P

Troppauer_Hümér 2014.12.10. 14:16:16

Vélhetően mindkét félnek igaza van, és a Media Markt, mint ahogy az már többször előfordult az évszázadok során, egy bemutatódarabot gyömöszölt vissza a dobozába. Asszony hiába használta selyemkesztyűben, eltartott kisujjal, mikor előtte pár kretén össze und vissza baszkurálta.

Kedvencem a tipikusan ötvenes házaspár, amelyik alfahímje anyagtesztelés céljából négyszer-ötször teljes erőből bebassza a mikró ajtaját. Ezt felszorozva napi tízzel, két hét alatt egy roncs lesz a mikróból. Ugyanez van a lezsinórozott telefonokkal, tablezekkel, idióta kamaszok, fogalmatlan hülyepicsák adnak nekik rendesen.

Manyecska 2014.12.10. 14:22:10

@anunumus daedpul: bárki. megnéztem juhtubon, már kettő jegyem van!!:P

chili wili 2014.12.10. 14:56:41

Hat mar pusztan az utolso mondat miatt is megerte volna elolvasni, de amugy az egesz poszt tok korrekt, vegre egy normalis, tudatos vasarlo :-))

Baluci 2014.12.10. 15:17:23

A végső, fellációra való felszólitás mindent visz! :))))

anunumus daedpul 2014.12.10. 15:40:09

@atpijkamo: *szerviz nah, nem vettem észre :D

Manyecska 2014.12.10. 15:56:53

@anunumus daedpul: nem de képtelen leszek végigülni:P..@atpijkamo: tik se akartok Operába menni minden körülmények között? Ingyér van, valóban. Bérletes nem tud elmenni azt lepasszolta.:) ON

Thule 2014.12.10. 15:59:27

@Atro @Mákony Béla @Manyecska /kűdtem levélt!/: Idézném nektek a FB kommentek között megtalálható alkotást:

"Nem olvasom végig ... (ezért vagy azért, de leginkább mert a szellemi kapacitásukból nem futja, csak ezt nem vállalják be) Kérdésem hozzájuk: Akkor mi a francot keresnek itt?"

Egyetértek a fentiekkel.

Hosszú, igen? Mi a bánatnak kommenteltek ide akkor, ha el sem olvassátok amit a posztoló beír? Akkor minek kommentelni, ha azt sem tudod mi a téma? Ja vagy az mindegy is, csak lehessen offolni :D
Az egyik legkorrektebben összeszedett, normálisan, érvekkel megfogalmazott levél és nektek csak annyi hozzáfűzni valótok van, hogy 'hosszú' és még nagy büszkén be is írjátok ide...

@Manyecska /kűdtem levélt!/:

Neked konkrétan 0 azaz nulla darab témába vágó hozzászólásod van itt a poszt alatt. Ezen mondjuk nem csodálkozom, miután el sem olvastad, így nehéz érdemben bármit is hozzászólni.

Már nem tudom hányszor leírták, Hilda is megmondta nektek, hogy KONSTRUKTÍV hozzászólásokat lenne jó látni itt, a sok baromság helyett. Rohadtul nem tartozik a tárgyhoz a Bűnös város ingyenjegyed témája.

Ha az lenne, hogy van 10 hozzászólásból 2 off, akkor egye fene nem probléma. Viszont ha 10-ből 10 off, akkor nem gondolod, hogy el kellene gondolkodni magadon? Csak ugye nem gondolkodsz el...miért is tennéd, teljesen felesleges :)

Manyecska 2014.12.10. 16:02:33

@Thule: látom, de túl hosszú amit írsz. @anunumus daedpul: meg amúgy is a Társaskörben éneklünk a kórusban /mint beugró alt/minek nézzem! ahogy más vernyog?:P:DDD

Manyecska 2014.12.10. 16:05:04

@Thule: te figyejjé rohadtul mennyé a pitsába a többi fikázóval egyetemben, nem tartozom számadással senkinek:DD! ha Hilda kitöröl jól teszi, ámmen:)

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2014.12.10. 16:08:48

@Manyecska /kűdtem levélt!/: Aranyos vagy. Párom imádja a Dondzsovannit. Én nehezen ülök végig akármilyet. Add meg a pontos időpontot, operát, mingyárt lesz itt jelentkező, fogaggyunk.

anunumus daedpul 2014.12.10. 16:09:42

@Thule: konstruktív hozzászólás?
Korrektül járt el a posztoló, szerintem különösebben semmit sem kell hozzáfűzni.

a GVTI fogyasztóvédők nem értenek hozzá · http://deciki.blog.hu/ 2014.12.10. 16:11:07

@Thule: Manyi üde színfolt az ilyen szárazkórók között. A védelmem alatt áll!

Manyecska 2014.12.10. 16:14:16

@atpijkamo: dob egy emilt akit érdekel:)!

Manyecska 2014.12.10. 16:26:17

@Thule: érdekes, az utolsó mondat: Amennyiben pedig csupán a vásárlóik kárára történő minél nagyobb profit reményében, következetesen és szándékosan értelmezik félre a fenti fogalmakat, úgy szopjanak le!- ez...nem sérti a kis lelkivilágotokat? Nálunk pl. nem alapopció így beszélni! Mint ahogy az amatőrszexvideókat is a pofátokba nyomják nap mint nap.:DDD:O Hát anyám, szar ügy.

ergerberger 2014.12.10. 17:06:23

A poszt trollónak XY a neve, a lakóhelye meg a banszámlaszáma is, akkor mifhaszért csodálkozik hogy összekeverik?

"válaszlevelükben a nevemet még sikerült összekeverniük az utca nevével, ahol lakom"

"visszautalják az 54.999.- Ft-os vételárat a XY számú bankszámlaszámra, a hibás terméküket pedig előzetes egyeztetést követően átveszik az XY alatti lakóhelyemen."

Aureliano Buendía 2014.12.10. 19:34:26

Kicsit hosszú lett.
Valaki összefoglalná?

Addig sajnálok valakit.

Aureliano Buendía 2014.12.10. 19:52:11

Csak elolvastam.
Gratula a poszternek. Ügyes volt, és még a szervizt is le tudja írni helyesen.

A körmondatokból azért visszavehetne, néha érzésem szerint már kicsit barokkos túlzásokba esett. Vagy inkább rokokó.

De tartalmilag üde színfolt a sok kis önélzetes latol közt.

Posztolónak üzenem:

www.youtube.com/watch?v=rMuTy53hk9M

igi1 2014.12.10. 22:31:19

k@rvára ráér minenki

a fontos dolgokra

rushman 2014.12.11. 00:13:38

Szerintem nem visszaélés. Csupán inkompetencia. Persze a végeredmény ugyanaz.

Gyűrött Papír 2014.12.11. 02:21:06

Amellett, hogy 10/10-es az iromány, a végén besírtam a röhögéstől :)))

De a mélyen tisztelt törvényhozáshoz lenne annyi javaslatom, hogy az olyan esetben, amikor a jótállásra kötelezett bizonyítottan törvényt szeg, akkor a tárgyi összeg többszöröse legyen a kártérítés.

Ez gondolom karácsony előtt jól jön. Még annyit egyébként, hogy ha erről értesülne az anyavállalat is, akár személyi vagy anyagi konzekvenciája is lehetne a mo-i részlegen.
Tényleg csak annyit kellene írni, hogy karácsony előtt biztos hiányzott.

Gyűrött Papír 2014.12.11. 02:24:15

@Aureliano Buendía: "szopjanak le!"
De ez tényleg nagyon zanzás. :)

Black Bride 2014.12.11. 02:50:17

@Mákony Béla: Elnézésed kell,hogy kérjem,az emberiség nevében,hogy nem ír mindenki panaszlevelet hetente a fogyvédelemnek, hogy frissen értesült legyen a 100. nevéről is. Remélem jövőhéten megint átneveznek valamit.
Hilda, megint nem munkálkodsz...

joska61 2014.12.11. 09:29:18

"Ez a levél sajnálatos módon elkerülte figyelmünket." Beszarok :-D

Boszikaa 2016.05.04. 13:14:20

Azt azért érdekességképpen meg lehet említeni, hogy az AC&IP Control Kft. (aki a céginfo alapján cirka 574 millio Ft értékben forgalmazott az utolsó lezárt üzleti évében, jelenleg felszámolás alatt áll. Nagyot szakítottak az olcsó kínából rendelt tablettel, ígértek tárhelyet, supportot, minden szépet, miközben nemhogy támogatásuk, de jelenleg egy müködö honlapjuk sincsen. Good job, ilyen pofátlan hozzáállást jórészt csak a honfitársaink képesek produkálni.
süti beállítások módosítása